English  |  繁體  |  简体

快速通道

产品搜索

7777理财


当前位置:首页 >> 7777财富 >> 理财产品 >> 最新产品

创赢系列人民币理财产品

产品名称
产品代码
预期年化收益率(%)
募集期
到期日
期限
创赢1419期180天 CY2019QX419180D 4.50~4.50 2019-02-13~2019-02-20 2019-08-20 180
创赢1419期362天 CY2019QX419362D 4.65~4.65 2019-02-13~2019-02-20 2020-02-18 362
创赢1419期362天葫芦岛 CY2019QX419362DX 4.95~4.95 2019-02-13~2019-02-20 2020-02-18 362
创赢1419期96天 CY2019QX41996D 4.40~4.40 2019-02-13~2019-02-20 2019-05-28 96

创富系列人民币理财产品

产品名称
产品代码
预期年化收益率(%)
募集期
到期日
期限
创富248期182天 CF2019QX248182D 5.10~5.10 2019-02-13~2019-02-19 2019-08-21 182
创富248期182天(早市专属) CF2019QX248182DM 5.15~5.15 2019-02-13~2019-02-19 2019-08-21 182
创富248期365天 CF2019QX248365D 5.20~5.20 2019-02-13~2019-02-19 2020-02-20 365
创富248期91天 CF2019QX24891D 5.00~5.00 2019-02-13~2019-02-19 2019-05-22 91

天天上系列开放式理财产品

产品名称
产品代码
预期年化收益率(%)
募集期/本期开放期
起息日
周期
天天上105期35天E款开放式.. TTF2018QX10535DE 4.50~4.50 2019-02-28~2019-03-06 2019-03-07 35
天天上205期35天E款开放式.. TTB2018QX20535DE 3.90~3.90 2019-02-28~2019-03-06 2019-03-07 35
天天上105期35天D款开放式.. TTF2018QX10535DD 4.50~4.50 2019-02-21~2019-02-27 2019-02-28 35
天天上205期35天D款开放式.. TTB2018QX20535DD 3.90~3.90 2019-02-21~2019-02-27 2019-02-28 35

创鑫系列净值型理财产品

产品名称
产品代码
最新净值
募集期/本期开放期
确认日
周期/
期限
创鑫115期182天封闭式净值型 CX2019QX115182D 1.0000 2019-02-12~2019-02-19 2019-02-20 182
创鑫115期364天封闭式净值型 CX2019QX115364D 1.0000 2019-02-12~2019-02-19 2019-02-20 364
创鑫115期91天封闭式净值型 CX2019QX11591D 1.0000 2019-02-12~2019-02-19 2019-02-20 91
创鑫114期182天封闭式净值型 CX2019QX114182D 1.0000 2019-01-29~2019-02-12 2019-02-13 182