English  |  繁體  |  简体

快速通道

产品搜索

7777理财


当前位置:首页 >> 7777财富 >> 理财产品 >> 最新产品

创鑫系列净值型理财产品

产品名称
产品代码
最新净值
募集期/本期开放期
确认日
周期/
期限
创鑫245期366天A款封闭式.. CX2021QX245366D 1.0000 2021-09-22~2021-09-27 2021-09-28 366
创鑫245期366天B款封闭式.. CX2021DX245366D 1.0000 2021-09-22~2021-09-27 2021-09-28 366
创鑫245期93天A款封闭式净.. CX2021QX24593D 1.0000 2021-09-22~2021-09-27 2021-09-28 93
创鑫245期93天B款封闭式净.. CX2021DX24593D 1.0000 2021-09-22~2021-09-27 2021-09-28 93

创鑫系列现金管理理财产品

产品名称
产品代码
七日年化收益率(%)
万份收益
估值日期
周期
即将推出!

创赢系列人民币理财产品

产品名称
产品代码
预期年化收益率(%)
募集期
到期日
期限
创赢1495期96天 CY2020QX49596D 4.00~4.00 2020-08-26~2020-09-02 2020-12-08 96
创赢1494期96天 CY2020QX49496D 4.00~4.00 2020-08-19~2020-08-26 2020-12-01 96
创赢1493期96天 CY2020QX49396D 4.00~4.00 2020-08-12~2020-08-19 2020-11-24 96
创赢1492期96天 CY2020QX49296D 4.00~4.00 2020-08-05~2020-08-12 2020-11-17 96

创富系列人民币理财产品

产品名称
产品代码
预期年化收益率(%)
募集期
到期日
期限
创富327期91天 CF2020QX32791D 4.40~4.40 2020-09-08~2020-09-15 2020-12-16 91
创富326期91天 CF2020QX32691D 4.45~4.45 2020-09-01~2020-09-08 2020-12-09 91
创富325期91天 CF2020QX32591D 4.45~4.45 2020-08-25~2020-09-01 2020-12-02 91
创富324期91天 CF2020QX32491D 4.45~4.45 2020-08-18~2020-08-25 2020-11-25 91

天天上系列开放式理财产品

产品名称
产品代码
预期年化收益率(%)
募集期/本期开放期
起息日
周期
天天上105期35天E款开放式.. TTF2018QX10535DE 4.10~4.10 2018-07-06~2020-10-22 2018-07-05 35
天天上205期35天E款开放式.. TTB2018QX20535DE 3.70~3.70 2018-07-06~2020-10-22 2018-07-05 35
天天上105期35天D款开放式.. TTF2018QX10535DD 4.10~4.10 2018-06-29~2020-11-19 2018-06-28 35
天天上205期35天D款开放式.. TTB2018QX20535DD 3.70~3.70 2018-06-29~2020-11-19 2018-06-28 35