English  |  繁體  |  简体

当前位置:首页 >> 存贷利率

存贷利率

  外汇存款利率

  文字 〖    〗

  外汇储蓄存款利率表     

  单位:年利率%     

  货币活期一个月三个月六个月一年二年
  *美元0.10000.50001.00001.25001.75001.8000
  英镑0.12500.25000.25000.25000.25000.2500
  欧元0.10000.10000.10000.40000.40000.4000
  日元0.00010.01000.01000.01000.01000.0100
  港币0.05000.15000.50000.75001.00001.0500
  加拿大元0.05000.15000.30000.40000.50000.5000
  瑞士法郎0.00020.02000.02000.02000.02000.0200
  澳大利亚元0.20001.25001.50001.50751.57501.5750
   注:自2020年8月14日起执行,加*为此次调整的币种。本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询网点柜台。


  外汇单位存款利率表     

  单位:年利率%     

  货币活期七天通知一个月三个月六个月一年二年
  *美元0.10000.24000.30000.50001.00001.25001.3000
  英镑0.12500.20000.25000.25000.25000.25000.2500
  欧元0.10000.10000.10000.10000.40000.40000.4000
  日元0.00010.00800.01000.01000.01000.01000.0100
  港币0.05000.12000.15000.50000.75001.00001.0500
  加拿大元0.05000.10000.15000.30000.40000.50000.5000
  瑞士法郎0.00020.01600.02000.02000.02000.02000.0200
  澳大利亚元0.20000.30001.25001.50001.50751.57501.5750
   注:自2020年8月14日起执行,加*为此次调整的币种。本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询网点柜台。